Know us

Board Of Directors

SHRI Bimalbhai D. Parikh (Chairman) SHRI Ashokbhai A. Khanna (Managing Director)

 

SHRI Nautambhai R. Vakil (Vice Chairman)

SHRI Parasbhai S. Rangwala(Jt. Managing Director)


Directors

 

SHRI Lallitbhai B. Vachheta

SHRI Gaurangbhai P. Shah

SHRI Vishnubhai A. Patel

SHRI Ripalbhai R. Parikh

SHRI Rajeevbhai A. Shah

SHRI Mananbhai N. Vakil

SHRI Kaushikbhai M. Shah

SHRI Gauravbhai A. Khanna (Co-Opt)

Manager

SHRI Kinnar N. Shah

Branch Manager

SHRI Atul Shah

 


© Colour Merchants' Co-operative Bank Ltd.