Know us

Board Of Directors

Mr. Ashok A. Khanna (Chairman) Mr. Nautambhai R.Vakil (Managing Director)

 

SHRI Bimalbhai D. Parikh (Vice Chairman)

SHRI Parasbhai S. Rangwala(Jt. Managing Director)


Directors

 

SHRI Lallitbhai B. Vachheta

SHRI Gaurangbhai P. Shah

SHRI Vishnubhai A. Patel

SHRI Ripalbhai R. Parikh

SHRI Rajeevbhai A. Shah

SHRI Mananbhai N. Vakil

SHRI Kaushikbhai M. Shah

SHRI Gauravbhai A. Khanna (Co-Opt)

Managers

Mr. Kinnar N. Shah

Mr. Atul Shah

 


© Colour Merchants' Co-operative Bank Ltd.